bản quyền
Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba được liên kết với nó. Chúng tôi không phải là một trang web "chia sẻ tệp", trang web ngang hàng hoặc trang web khác; chúng tôi không bao giờ ủng hộ hoặc hỗ trợ việc sao chép bất hợp pháp các ứng dụng. Vì chúng tôi không sở hữu hoặc không có quyền kiểm soát biên tập đối với các trang web của bên thứ ba này, chỉ mục của chúng tôi có thể liên kết đến một số ứng dụng nhất định được xuất bản mà không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền.